Ứng dụng công nghệ cao trong nhân giống mía quy mô công nghiệp và sản xuất mía hàng hóa năng suất, chất lượng cao tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và một số tỉnh có lợi thế.

Tên Đề tài/Dự  án: Ứng dụng công nghệ cao trong nhân giống mía quy mô công nghiệp và sản xuất mía hàng hóa năng suất, chất lượng cao tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và một số tỉnh có lợi thế.
Chương trình: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ in vitro  xây dựng hệ thống nhân giống mía mới năng suất cao, sạch bệnh; ứng dụng công nghệ tự động tưới tiết kiệm, kết hợp bón phân tự động và các giải pháp kỹ thuật đồng bộ trong canh tác các giống mía mới, giống mía năng suất cao chất lượng tốt sạch bệnh ở khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và các tỉnh: Nghệ An, Phú Yên, Tây Ninh và Hậu Giang
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết     quả:             1.Quy trình công nghệ nhân giống mía sạch bệnh 3 cấp quy mô công nghiệp
     Tiêu chuẩn:   Quy trình nhân giống 3 cấp cho từng giống mía mới và các giống chọn lọc tại địa phương, năng suất mía giống đạt 130 tấn/ha
- Quy trình được công nhận là TBKT,  chuyển giao thành công cho các địa phương tham gia dự án.
2.Quy trình sản xuất mía ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân tự động
Tiêu chuẩn:  Quy trình sản xuất mía ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân tự động, năng suất mía ≥120 tấn/ha, chữ đường ≥12,5 CCS. Quy trình được được công nhận là TBKT và chuyển giao thành công cho các địa phương tham gia dự án.
3.Đào tạo tập huấn
7 lớp x 26 người/lớp tổ chức đào tạo tập huấn cho học viên hiểu, ứng dụng được công nghệ nhân giống mía 3 cấp sạch bệnh và công nghệ TĐH trong SX, thâm canh mía thương phẩm
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Hà Thị Thúy