Báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Viện năm 2017

Phiên toàn thể    
1. Nhìn về quá khứ - định hướng tương lai      GS. TS. Lê Huy Hàm
/files/files/HNKH2017/LHH_Nhin%20ve%20qua%20khu-dinh%20huong%20tuong%20lai%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

2. Genom học: hiện trạng và triển vọng    TS. Khuất Hữu Trung
/files/files/HNKH2017/2_%20Genomics%20Hien%20trang%20va%20trien%20vong%20(K_H_Trung)%20%5BCompatibility%20Mode%5D%20thu2.pdf

3. Công nghệ chỉnh sửa hệ gen (Genome Editing) - triển vọng và ứng dụng    PGS. TS. Phạm Xuân Hội
/files/files/HNKH2017/3_Cong%20nghe%20chinh%20sua%20gen%20(P_X_Hoi)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

4. Ứng dụng tin sinh học trong nghiên cứu xác định các họ gen liên quan đến tính chống chịu ở cây trồng    NCS. Chu Đức Hà
/files/files/HNKH2017/4_%20Ung%20dung%20tin%20sinh%20xac%20dinh%20tinh%20chong%20chiu%20cay%20trong%20(C_D_Ha)%20%5BCompatibility%20Mode%5D%20thu.pdf

5. Pseudobacrossing- phương pháp mới rút ngắn thời gian để đưa gen mới vào cây trồng     TS. Trần Đăng Khánh
/files/files/HNKH2017/5_Phuong%20phap%20Backcrossing%20gia%20dinh%20(T_D_Khanh)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

6.Con đường từ thực tiễn sản xuất đến phòng thí nghiệm    GS.TS Đỗ Năng Vịnh
/files/files/HNKH2017/6_Bao%20cao%20GS%20Vinh%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

7. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu    KS Nguyễn Thế Quyết
/files/files/HNKH2017/7_SX%20che%20pham%20sinh%20hoc%20(Quyet)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

8. Một số kết quả nổi bật và định hướng nghiên cứu về nấm ăn – nấm dược liệu giai đoạn 2017-20120    TS. Cồ Thị Thùy Vân
/files/files/HNKH2017/8_Dinh%20huong%20nghien%20c%C6%B0u%20nam%20an%202017-2020%20(C_Van)%20%5BCompatibility%20Mode%5D%20thu.pdf

9. Tình hình nghiên cứu và phát triển Nhân sâm của Việt Nam    TS. Lê Hùng Lĩnh
/files/files/HNKH2017/9_Phat%20trien%20nhan%20sam%20tai%20VN%20(L_H_Linh)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản và Công nghệ gen    
1. Xác định, thiết kế mồi nhận biết candidate gen xa5 ở một số giống lúa bản địa của Việt Nam và ứng dụng trong lai tạo giống    NCS. Nguyễn Thúy Điệp
/files/files/HNKH2017/1_Nguyen%20Thuy%20Diep-%20Bai%20bao%20xa5%20%5BCompatibility%20Mode%5D%20thu2.pdf

2.Nghiên cứu chức năng của một số gen liên quan đến sự phát triển bộ rễ lúa và xác định QTL liên quan đến khả năng chịu hạn, mặn ở bộ giống lúa Việt Nam    TS. Hoàng Thị Giang
/files/files/HNKH2017/2_Chiu%20han%20bo%20re%20lua%20(H_T_Giang)%20%5BCompatibility%20Mode%5D%20thu.pdf

3.Chọn tạo giống đậu tương chuyển gen có khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi: kết quả và định hướng giai đoạn 2016-2020.    PGS. TS. Nguyễn Văn Đồng
/files/files/HNKH2017/3_%20Bao%20cao%20dau%20tuong%20(N_V_Dong)%20%5BCompatibility%20Mode%5D%20thu.pdf

4.Nghiên cứu phân lập và chuyển gen liên quan tính chịu hạn vào giống lúa ở Việt Nam    NCS. Cao Lệ Quyên
/files/files/HNKH2017/4_Phan%20lap%20chuyen%20gen%20chiu%20han%20vao%20lua%20(C_L_Quyen)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Tiểu ban Nghiên cứu Ứng dung    
1.Nghiên cứu bệnh do phytoplasma hại sắn (Manihot esculenta Crantz) tại một số tỉnh Đông Nam Bộ    TS. Nguyễn Đức Thành
/files/files/HNKH2017/1_%20Benh%20Phytoplasma%20hai%20san%20(N_D_Thanh)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

2. Giới thiệu một số giống lạc mới năng suất, chất lượng cao, chống chịu với điều kiện bất thuận và định hướng triển khai vào sản xuất    TS Đồng Thị Kim Cúc
/files/files/HNKH2017/Bao%20cao%20KH%20-%20L%E1%BA%A0C%20(10-3-2017)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

3. Nghiên cứu nhận dạng phân tử một số nguồn gen đậu tương địa phương bằng chỉ thị SSR    NCS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
/files/files/HNKH2017/BCao%20HNKH_Lan_10_3%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

4. Xác định đặc tính phân tử của các gen liên quan đến khả năng chịu ngập ở một số giống lúa vùng Đông Bắc Ấn Độ    TS. Nguyễn Văn Cửu
/files/files/HNKH2017/4_%20Lua%20chiu%20ngap%20o%20An%20Do%20(N_V_Cuu)%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf