Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2)
Chương trình: Công nghệ sinh học nông nghiệp
Mục tiêu: Tạo được giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá để phát triển ra sản xuất.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - 01 giống lúa kháng bệnh bạc lá tốt được công nhận chính thức: ngắn ngày (TGST 105-110 ngày ở vụ mùa), năng suất cao (6-7tấn/ha), chất lượng tốt (hàm lượng amyloze< 21%) và mang đa gen kháng bệnh bạc lá (Xa7 và Xa21), kháng bệnh điểm 1.
- 1-2 giống lúa kháng bệnh bạc lá được công nhận sản xuất thử có năng suất 6-7 tấn/ha, ngắn ngày (TGST 105-110 ngày, vụ mùa),chất lượng tốt (hàm lượng amylose từ 19-21%), mang 2 gen kháng bệnh bạc lá hữu hiệu (xa5, Xa7), kháng bệnh bạc lá (điểm 1-3).
- 1-2 giống lúa khảo nghiệm có triển vọng mang 3 gen kháng bệnh bạc lá (xa5, Xa7, Xa21) (điểm 1-3) có năng suất 6-7 tấn/ha, ngắn ngày (TGST 105-110 ngày, vụ mùa), chất lượng tốt (hàm lượng amylose <21%).
- Quy trình chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử được công nhận TBKT công nghệ sinh học.
- Quy trình canh tác cho giống lúa mới.
- Mô hình thâm canh giống lúa chất lượng, kháng bệnh, quy mô ≥ 07 ha/ giống.
- 2-3 mô hình/giống, quy mô ≥ 07 ha/mô hình; năng suất đạt từ 6-7 tấn/ha,kháng bệnh bạc lá (điểm 1-3).
Chủ nhiệm TS. Võ Thị Minh Tuyển