Sản xuất thử nghiệm giống nấm dạng dịch thể đối với một số loại nấm chủ lực

Tên Đề tài/Dự án: Sản xuất thử nghiệm giống nấm dạng dịch thể đối với một số loại nấm chủ lực
Chương trình: Phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020
Mục tiêu: - Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống nấm ở dạng dịch thể ở thể tích giống 500 lít/mẻ nhân giống nhằm rút ngắn thời gian nhân giống và nuôi trồng nấm, giảm tỉ lệ nhiễm bệnh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; áp dụng với một số loại nấm chủ lực bao gồm: nấm sò (giống P10), nấm đùi gà (giống Pl1), nấm mộc nhĩ (giống Au1) và nấm linh chi (giống Dt, D20).
-  Xây dựng dây chuyền thiết bị sản xuất giống nấm dạng dịch thể quy mô bán công nghiệp.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Dây chuyền công nghệ, các thiết bị:
+ Hệ thống bình lên men 5 lít đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho lên men giống nấm lớn phục vụ sản xuất
+ Hệ thống bình lên men 300 lít
+ Hệ thống máy cấy giống dạng dịch thể   
- Quy trình công nghệ đã được ổn định
+ Qui trình công nghệ nhân giống nấm Mộc nhĩ dung tích 200ml – 250 lít
+ QTCN nhân giống nấm Mộc nhĩ thương phẩm trên nguồn cơ chất rắn (thóc, que sắn) sử dụng giống nấm dạng dịch thể
+ QTCN nuôi trồng nấm Mộc nhĩ trên nguồn cơ chất tổng hợp sử dụng giống nấm dạng dịch thể
+ QTCN nhân giống nấm đùi gà dạng dịch thể dung tích 250lít
+ QTCN nhân giống nấm linh chi dạng dịch thể dung tích 250lít
- Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp về qui trình nhân giống và sử dụng giống nấm dạng dịch thể trong nuôi trồng nấm sò, nấm đùi gà, nấm linh chi, nấm mộc nhĩ
- Ấn phẩm: đăng trên tạp chí chuyên ngành 1-2 bài báo
- Đào tạo cán bộ: 1 thạc sĩ
+ Đào tạo kỹ thuật viên: 30  -  50 KTV
- Sản phẩm sản xuất thử nghiệm
+ Nấm giống dạng dịch thể: 60.000 lít/3 năm/4 loại nấm; giống nấm đạt chất lượng đưa vào sản xuất.
+ Nấm thương phẩm các loại: 20 tấn nấm tươi/mô hình/ loại nấm đạt chất lượng cung cấp ra thị trường; được cơ quan có thẩm quyền giám định chất lượng sản phẩm.     
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Cồ Thị Thùy Vân