Sản xuất thử giống lúa chất lượng DT66 tại các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tên Đề tài/Dự án: Sản xuất thử giống lúa chất lượng DT66 tại các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Chương trình: Công nghệ sinh học nông nghiệp
Mục tiêu: Hoàn thiện quy trình nhân giống, kỹ thuật canh tác và mở rộng diện tích giống lúa DT66 góp phần công nhận giống lúa mới.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Giống DT 66 kháng bạc lá được công nhận chính thức: mang đơn gen kháng bạc lá xa5, TGST ngắn (vụ Xuân 125-130 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày), cứng cây, năng suất cao, chất lượng cơm khá, có mùi thơm nhẹ,  dễ canh tác, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh bạc lá.- Quy trình sản xuất giống nguyên chủng và xác nhận giống lúa DT66.- Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa DT66. - Hạt giống nguyên chủng: 50 tấn; Hạt giống xác nhận: 400 tấn.- 6-7 mô hình thâm canh, quy mô 7-8 ha/mô hình, năng suất từ 6 - 7 tấn/ha.- Đào tạo, tập huấn 60 cán bộ và 300 nông dân.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Quốc Mỹ