Xây dựng các phương pháp xác định (định tính và định lượng) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025

Tên Đề tài/Dự án: Xây dựng các phương pháp xác định (định tính và định lượng) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025
Chương trình: Công nghệ sinh học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng được bộ quy trình và phương pháp xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen được các tổ chức kiểm chứng, chứng nhận đạt chuẩn ISO17025
Thời gian thực hiện: 2017-2019
Dự kiến kết quả: - Các phương pháp chuẩn xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
- Bộ quy trình xác định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (bao gồm quy trình lấy mẫu thực địa và thực hành phòng thí nghiệm) đáp ứng tiêu chuẩn ISO17025.
- Bộ phương pháp và quy trình được triển khai thử nghiệm trên 500 mẫu khác nhau, đảm bảo độ tin cậy 99,0%.
- Quy trình vận hành phòng kiểm định GMO cấp ngành theo chuẩn quốc tế ISO17025
- Phòng kiểm định GMO được chỉ định là phòng kiểm định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen (định lượng/định tính).
Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Lưu Thị Minh Cúc