Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gen để cải tạo tính trạng mùi thơm và kháng bạc lá trên một số giống lúa chủ lực của Việt Nam.

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gen để cải tạo tính trạng mùi thơm và kháng bạc lá trên một số giống lúa chủ lực của Việt Nam.
Chương trình: Công nghệ sinh học nông nghiệp
Mục tiêu: Ứng dụng thành công công nghệ chỉnh sửa gen OsSWEET14 cho gen kháng bạc lá phổ rộng và gen BADH2 cho tính trạng mùi thơm trên một số giống lúa chủ lực tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Quy trình chỉnh sửa trình tự gen OsSWEET14 trên giống lúa Bắc thơm 7 và gen BADH2 trên giống lúa OM5451.- 2-4 cấu trúc chỉnh sửa vùng promoter OsSWEET14 của giống lúa Bắc thơm 7 và gen BADH2 trên giống lúa OM5451.- 2-5 dòng lúa Bắc thơm 7 được chỉnh sửa hệ gen giữ nguyên chất lượng và  kháng bạc lá (điểm từ 1-3).- 2-5 dòng lúa OM5451được chỉnh sửa gen BADH2 giữ nguyên chất lượng và  có mùi thơm (tương đương OM6162)
Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: TS. Cao Lệ Quyên