Phân lập thiết kế gen kháng sâu tạo giống đậu tương biến đổi gen

Tên Đề tài/Dự án: Phân lập thiết kế gen kháng sâu tạo giống đậu tương biến đổi gen
Chương trình: Công nghệ sinh học nông nghiệp
Mục tiêu: Phân lập được các gen từ sinh vật bản địa và thiết kế được vector biểu hiện kháng hiệu quả một số loài sâu hại chính để tạo giống đậu tương biến đổi gen.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Bộ chủng Bt (ít nhất 30 chủng) bản địa có hoạt tính diệt một số loài sâu hại đậu tương chính từ các bộ sưu tập chủng Bt.
- Ít nhất 03 gen kháng sâu được phân lập từ vi sinh vật bản địa (đăng ký ngân hàng gen).
- Ít nhất 03 cấu trúc vector mang gen kháng mới, biểu hiện kháng hiệu quả trên một số loài sâu hại chính của đậu tương (thông qua đánh giá độc tính của protein kháng sâu trên môi trường nhân tạo).
- Đánh giá ảnh hưởng của gen chuyển và sản phẩm đến khả năng gây dị ứng.
- Cơ sở dữ liệu đánh giá độc tính của protein kháng sâu trên sinh vật chủ đích và không chủ đích.
Chủ nhiệm - CQ Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Đồng