Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre
Chương trình: Độc lập cấp Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ
Mục tiêu: Tạo được chế phẩm vi sinh vật và ứng dụng có hiệu quả chế phẩm này để phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn đồng bằng sông Cửu Long.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Phân lập, tuyển chọn được 02 - 03 chủng vi sinh vật có khả năng chịu được nồng độ muối NaCl ≥ 1% và có hoạt tính sinh học (tổng hợp polysaccharid ngoại bào hoặc hoạt chất kích thích sinh trưởng thực vật hoặc phân giải lân) hỗ trợ cây ăn quả phục hồi và phát triển trên đất bị nhiễm mặn, đảm bảo an toàn sinh học.
- Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô sản xuất thử (pilot) và hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh vật cho cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn.
- Tạo ra được 01 chế phẩm vi sinh vật có khả năng phục hồi và duy trì sinh trưởng cây ăn quả ≥ 80% trên đất bị nhiễm mặn.
- Xây dựng được 02 - 03 mô hình sử dụng hiệu quả chế phẩm vi sinh vật phục hồi và duy trì sinh trưởng cây sầu riêng và bưởi Da xanh trên đất bị nhiễm mặn.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đức Thành