Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen các tính trạng ảnh hưởng đến năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam, phục vụ chương trình chọn tạo giống lúa bản địa.

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu liên kết trên toàn hệ gen các tính trạng ảnh hưởng đến năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam, phục vụ chương trình chọn tạo giống lúa bản địa.
Chương trình: Nafosted
Mục tiêu: Mục tiêu của dự án là từ phân tích GWAS, nghiên cứu xác định các QTLs/gen liên kết với tính trạng năng suất từ các dòng lúa bản địa của Việt Nam, nhằm cung cấp vật liệu cho các chương trình tiền chọn giống.
Thời gian thực hiện: 2017-2020
Dự kiến kết quả: - Ít nhất 2 QTLs liên kết với tính trạng cấu trúc bông và năng suất
-4 đến 8 dòng lúa haplotype mang kiểu hình cấu trúc bông trái ngược nhau (bông to/bông nhỏ)
-ít nhất 2 gen tiềm năng liên kết với QTLs
-Các cấu trúc vector siêu biểu hiện và bất hoạt gen bằng công nghệ crispr/cas9.
-Các dòng lúa chuyển gen (Kitaakee, Nipponbare) siêu biểu hiện hoặc bất hoạt gen bằng công nghệ crispr/cas9.
-Phân tích được kiểu gen và kiểu hình của các dòng lúa chuyển gen, từ đó làm sáng tỏ vai trò của gen nghiên cứu đối với cấu trúc bông lúa.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Khổng Ngân Giang.