TS. Phạm Thị Bảo Chung


TS. Phạm Thị Bảo Chung
Chức vụ:
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ Nông nghiệp
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại :   0988 727 166                                    CQ: 0243 836 4315         ;  Fax: 
E-mailbaochungagi@gmail.com
Quá trình công tác :
- Từ năm 2000 - 2006: Trung tâm Chuyển giao TBKT, Viện Di truyền Nông nghiệp
- Từ năm 2006 đến nay: Bộ môn Đột biến và Ưu thế lai, Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
 1. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương và biện pháp kỹ thuật thâm canh để đạt năng suất và hiệu quả cao – Đề tài cấp Bộ 2001 – 2010.
 2. Nghiên cứu ứng dụng giống đậu tương mới chịu hạn, năng suất cao, phù hợp trên chân đất 1 vụ của tỉnh Hà Giang – Đề tài cấp Tỉnh 2010.
 3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng hợp để hạ giá thành sản xuất đậu tương vụ đông ở vùng đồng bằng Bắc Bộ – Đề tài cấp Bộ 2009 – 2010.
 4. Nghiên cứu giải pháp công nghệ sản xuất đậu tương rau phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước – Đề tài độc lập cấp Nhà nước 2008 – 2010.
 5. Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, thích ứng rộng với các điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên – Dự án ADB 2009 – 2011.
 6. Đánh giá, chọn lọc và phát triển các giống đậu tương đột biến mới phù hợp với các tỉnh phía Bắc Việt Nam – Dự án IAEA 2009 – 2011.
 7. Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lạc, đậu tương chịu hạn, ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên – Đề tài cấp Bộ 2008 – 2012.
 8. Dự án phát triển sản xuất cây lạc, đậu tương – Dự án Khuyến nông Quốc gia 2011 – 2013.
 9. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc – Đề tài cấp Bộ 2011 – 2014.
 10. Dự án Chuyển đổi cơ cấu tăng vụ và luân canh cây trồng – Dự án Khuyến nông Quốc gia 2012 – 2013.
 11. Xây dựng bộ tài liệu tập huấn khuyến nông: Quy trình kỹ thuật thâm canh cây đậu tương – Dự án Khuyến nông Trung ương 2012.
 12. Dự án Sản xuất thử và phát triển giống đậu tương rau AGS 398 và DT08 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu – Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước 2012 – 2013.
 13.  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ kết hợp với công nghệ sinh học để tạo vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống hoa và giống đậu tương – Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước 2012 – 2015.
 14.  Dự án Sản xuất thử 02 giống đậu tương DT2008 và ĐT51 tại các tỉnh phía Bắc – Đề tài cấp Nhà nước 2014 – 2015.
 15. Cải tạo nâng cao năng suất và khả năng chống chịu của các giống đậu tương trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam – Dự án IAEA 2012 – 2015.
 16.  Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương cho các tỉnh phía Bắc – Đề tài cấp Bộ 2017 – 2021.
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:
 1. Giống đậu tương chính thức DT96: Theo QĐ số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày  29/7/2004 của Bộ NN-PTNT;
 2. Giống đậu tương chính thức DT2001: Theo QĐ số 385/QĐ-TT-CCN ngày 28/9/2010 của Bộ NN-PTNT;
 3. Giống đậu tương chính thức DT02: Theo QĐ số 31/QĐ-TT-CCN ngày 29/1/2011 của Bộ NN-PTNT;
 4. Giống đậu tương sản xuất thử DT08: Theo QĐ số 31/QĐ-TT-CCN ngày 29/1/2011 của Bộ NN-PTNT;
 5. Giống đậu tương chính thức DT2008: Theo QĐ số 253/QĐ-TT-CLT ngày 27/06/2016 của Bộ NN-PTNT;
 6. Giống đậu tương sản xuất thử DT2010: Theo QĐ số 103/QĐ-TT-CLT ngày 10/05/2018 của Bộ NN-PTNT.
Các giải thưởng khoa học, công nghệ:
Các công trình công bố chủ yếu:
 1. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh, Ngô Khánh Phương, Lê Văn Nam (2006). Một số kết quả ứng dụng chiếu xạ gamma 60Co chọn tạo các giống đậu tương mới tại Viện Di truyền Nông nghiệp. Kỷ yếu tại Hội nghị Khoa học Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VII, Đà Nẵng 8/2007, tr.111-112.
 2. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh, Trần Duy Quý (2010). Kết quả tuyển chọn và phát triển giống đậu tương rau chịu nhiệt DT02. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2(15): 30-35.
 3. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung (2010). Kết quả chọn tạo giống đậu tương năng suất cao và khả năng chống chịu tốt DT2001. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2(15): 41-45.
 4. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2010). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương chịu hạn DT2008. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2(15): 46-50.
 5. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh. Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương DT2001 (2011). Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(28): 23-26.
 6. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Ngô Phương Thịnh (2011). Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương rau DT02. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(28): 12-16.
 7. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Phương Thịnh (2011). Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương rau DT08. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(28): 16-19.
 8. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Phương Thịnh (2011). Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương DT2008. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(28): 26-29.
 9. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2012). Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2(15): 29-35.
 10. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2012). Sách “Kỹ thuật gieo trồng các giống đậu tương mới”.  Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 126 trang.
 11. Pham Thi Bảo Chung, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2014). Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống và thâm canh quả xanh thương phẩm giống đậu tương rau DT08. Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 3(49): 80-85.
 12. Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Đồng, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Loan (2014). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương DT2010. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi, 1: 122-127.
 13.  Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Đồng, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2014). Kết quả đánh giá một số dòng đậu tương triển vọng từ tổ hợp lai DT2008 x DT99. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi, 1: 128-131.
 14.  Lê Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng (2015). Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh giống đậu tương DT2008 tại tỉnh Sơn La. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(60): 52-55.
 15. Lê Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung, Phạm Phương Thu (2015). Nghiên cứu cải tiến giống đậu tương DT96 bằng chiếu xạ tia gamma (Co60) trên hạt khô. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 4(57): 18-21.
 16.  Lê Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thị Bảo Chung (2015). Ảnh hưởng của liều lượng chiếu xạ tia gamma Co60 đến khả năng tạo biến dị có lợi trong chọn tạo giống đậu tương. Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, 9(2): 5-9.
 17.  Nguyễn Văn Mạnh, Lê Đức Thảo, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Lê Huy Hàm (2016). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương đen DT2008ĐB. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai, Cần Thơ ngày 11- 12/8/2016, tr. 488-493.
 18.  Pham Thi Bao Chung, Mai Quang Vinh, Nguyen Van Manh, Le Thi Anh Hong (2017). Fertilizer and water use efficiency and adaptability of new soybean varieties in Vietnam. IAEA-TECDOC-1828: 6-18.