TS. Võ Thị Minh Tuyển - Trưởng bộ môn ĐB và ƯTL

TS. VÕ THỊ MINH TUYỂN
Chức vụ: Trưởng bộ môn Đột biến & Ưu thế lai
Học hàm:
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên chính
Điện thoại: CQ: 043 7481639;  Fax: 84-7543196
E-mail:  minhtuyenagi@gmail.com
Quá trình công tác :
·  Từ năm 1995 - 2007:  Công tác tại bộ môn Di truyền và Công nghệ lúa lai, Viện Di truyền Nông nghiệp
·  Từ năm 2008 đến nay: Công tác tại bộ môn Đột Biến và Ưu thế lai, Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
 1. Đánh giá khảo nghiệm tập đoàn giống lúa lai mới  nhập nội từ Trung Quốc 2006 - 2008
 2. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử2012-2015
 3. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2); 2017-2020
 4. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa siêu cao sản bằng phương pháp truyền thống và công nghệ sinh học;2006-2008
 5. Chọn tạo giống lúa thuần ưu việt kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tử; 2006-2010
 6. Chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá bằng kết hợp phương pháp công nghệ sinh học(công nghệ đơn bội, chỉ thị phân tử…) với phương pháp truyền thống;2009-2012
 7. Hợp tác nghiên cứuphát triển nguồn gen lúa bản địavới Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào;2010-2012
 8. Nghiên cứu xác định các locus gen kiểm soát tính chịu hạn ở giống lúa địa phương Việt Nam bằng công nghệ chỉ thị phân tử;2010-2011
 9. Nghiên cứu kỹ thuật chiếu xạ tia gamma kết hợp với công nghệ sinh học tạo vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống lúa;2012-2015
 10. Sản xuất thử giống lúa chất lượng DT66 tại các tỉnh phía Bắc, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 2017-2018
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
 1. Quyết định công nhận giống lúa SL12
 2. Quyết định công nhận giống lúa DT45
 3. Quyết định công nhận giống lúa DT66
 4. Quyết định công nhận giống lúa DT80
 5. Bằng bảo hộ giống lúa DT80
Sách tham khảo, giáo trình đã viết:
Giáo trình Chọn giống cây trồng ngắn ngày - Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - 2016
Các công trình công bố chủ yếu:
 1. Applications of gamma rays irradiation and marker assisted selection for improving of Bacterial Blight resistant rice variety BT62.1, Journal of Agricultural Technology 2015 Vol. 11(8): 2441 - 2449
 2. Genetic Variability Analysis in Rice Mutant Lines from gamma rays Radiation Using Agro-Morphological and SSR marker; Journal of Agricultural Technology 2015 Vol. 11(8): 1793 - 1802
 3. Contribution of seedling vigour and anoxia/hypoxia-responsive genes to submergence tolerance in Vietnamese lowland rice (Oryza sativa L.); Biotechnology and Biotechnological Equipment 2016; ISSN: 1310-2818.
 4. Research, breeding salt-tolerant rice adaptation climate change by irradiation of callus and molecular markers; Journal of Southern Agricultural 2016; Vol.47: 229-237
 5. Sử dụng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo nhanh dòng TGMS, phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 15 /2007:14-16
 6. Nghiên cứu, ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống lúa lai; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 5/ 2007: 19-22.
 7. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá ở lúa; Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 1/ 2009: 16-21
 8. Ứng dụng marker phân tử trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá lúa; Tạp chí Khoa học và phát triển 2010; tập 8, số 5: 792-800; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 9. Khảo sát tính kháng của một số tổ hợp các gen kháng bệnh bạc lá lúa; Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số18/2011: 13-17
 10. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường và một số yếu tố tác động đến hiệu quả nuôi cấy bao phấn giống lúa Indica; Tạp chí Khoa học và phát triển 2011; số 5: 751 -759; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 11. Kết quả chọn tạo giống lúa DT45; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề: Giống cây trồng 2011, vật nuôi - tập 2: 57-62
 12. Kết quả chọn tạo giống lúa VDT2;Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề: Giống cây trồng, vật nuôi 2012 - tập 2: 25-31
 13. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá”, Hội thảo quốc tế: Định hướng nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 859/08-2012: 291-300
 14. Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết gen kháng bạc lá Xa7, Xa21 trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá ở Việt Nam; Tạp chí khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 2013; No.2(41)/2013:.3-9
 15. So sánh hiệu quả gây biến dịở trên hạt lúa thế hệ M1 khi chiếu xạ bằng Ion beam và tia gamma; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 8/2014: 8-12
 16. Ứng dụng các phương pháp công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thônsố11/2014: 18-23
 17. Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá HC62; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Chuyên đề Giống cây trồng, Vật nuôi, tập 1, 6/2015: 44-49,
 18. Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo năng suất giống lúa chịu mặn; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 23/2015:23-30
 19. Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá BT62'; Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11; Đà Nẵng, tháng 8/2015.
 20. Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ Ionbeam và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa chịu mặn CMBT; Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11; Đà Nẵng, tháng 8/2015.
 21. Kết quả đánh giá và khảo nghiệm giống lúa triển vọng kháng bệnh bạc lá DT82; Tạp chí khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; Số 7/ 2015: 30-35
 22. Phân tích sai khác di truyền của các dòng lúa đột biến bằng chỉ thị phân tử SSR; Tạp chí khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; Số 6/ 2015
 23. Kết quả chọn tạo giống lúa DT66; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Chuyên đề Giống cây trồng, Vật nuôi, tập 2, 12/2015: 39-45
 24. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo nguồn vật liệu lúa kháng bệnh đạo ôn; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Chuyên đề Giống cây trồng, Vật nuôi, tập 1, 6/2016: 42-48
 25. Nghiên cứu tính trạng sức sống cây con và biểu hiện gen liên quan đến khả năng chịu ngập của cây lúa ở giai đoạn nảy mầm; Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 2017, số 3 (76): 8-13
 26. Phát hiện một số đột biến điểm trên vùng mã hóa của gen BGIOSGA024502(Ghd7) ở dòng lúa đột biến bằng cùm ion; Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 2017, số 3 (76): 17-22