ThS. Nguyễn Ngọc Mai

ThS. Nguyễn Ngọc Mai
 
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
 
Họ và tên:Nguyễn Ngọc Mai Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1967 Nơi sinh:Hà Nội
Học vị cao nhất:Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp – Hệ thống nông nghiệp Năm, nước nhận học vị: 2006, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:Nghiên cứu viên chính Năm bổ nhiệm: 2012
Chức vụ (hiện tại):Trưởng phòng Tư vấn & dịch vụ PTNT
Đơn vị công tác:Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống Nông nghiệp
Địa chỉliên lạc:186/1, Trần Duy Hưng, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:       CQ: 0433.650.793,          NR: 04.37.840.953,      DĐ:0915686049, Fax:  0433.650.862      Email:minhmai9267@gmail.com
 
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 
  1. Đại học
Ngành học: Kỹ sư Nông học; Nơi đào tạo:  Đại học nông nghiệp 1, Hà Nội; Năm tốt nghiệp: 1992
 
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:   Thạc sỹ Khoa học nông nghiệp
Năm cấp bằng: 2006,Nơi đào tạo:Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam – VAAS.
3.Thực tập sinh khoa học:
-     Đào tạo 1 tháng về Viễn thám và hệ thống thong tin địa lý tại AIT – Thailand năm 1997
  • Đào tạo về Quy hoạch và phát triển nông thôn tại Viện Quy hoạch và Thiết kế NN tại viện Quy Hoạch và thiết kế NN.
  • Đào tạo về phân tích ảnh vệ tinh và đánh giá năng suất lúa tại Bộ NN,Hà Nội Việt Nam.
  • Đào tạo về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phân tích ảh vệ tinh tại Cộng hòa Pháp từ tháng 4 – 7 năm 2007.
 
3. Ngoại ngữ:    1. Tiếng Anh                           Mức độ sử dụng:D
2.  Tiếng Pháp                         Mức độ sử dụng:  B
 
 
 
 
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1994 ®Õn 10/2008 Nghiªn cøu viªn ViÖn Quy ho¹ch & TKNN 61 Hµng Chuèi – Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi
10/2008 ®Õn nay Tr­ëng phßng T­ vÊn vµ DÞch vô. ViÖn c©y l­¬ng thùc vµ tùc phÈm – Trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn hÖ thèng n«ng nghiÖp An Kh¸nh – Hoµi §øc – Hµ Néi
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang chủ trì hoặc tham gia:
Tên đề tài Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện Kết quả thực hiện
Atlat điện tử Việt Nam Bộ Khoa học và công nghệ 1997- 1999 Đã nghiệm thu
Phát triển làng nghề vùng DBSH FSP (Pháp) 2006-2009 Đã nghiệm thu
Động thái sử dụng không gian ở các vùng ven đô thị lớn tại các nước đang phát triển (PERISUD) ANR/IRD 2007-2010 Đã nghiệm thu
Xây dựng Chỉ dẫn Địa lý “Bắc Kạn” cho sản phẩm hồng không hạt của tỉnh Bắc Kạn. Bộ NN và PTNT 2010-2011 Đã nghiệm thu
Phát triển sản xuất, quản lý và khai thác sản phẩm hồng không hạt mang Chỉ dẫn địa lý "Băc kan". Bắc kan 2011-2012 Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triên nông nghiệp ven đô bền vững và hiệu quả cao Bộ NN và PTNT 2011-2012 Chưa nghiệm thu
Phân tích hiêu quả kinh tế và môi trường, sử dụng phương pháp đánh giá theo vòng đời LCA để đánh giá tác động môi trường của quy trình sản xuất Ethanol từ rơm rạ.
 
Bộ Khoa học và công nghệ 2013 - 2014 Đã nghiệm thu
Tên dự án: Thực hiện chương trình hỗ trợ nông nghiệp then chốt tiểu vùng GMS TA8163 tên đề tài “Hỗ trợ phụ nữ phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp xanh và tiếp cận thị trường bền vững tại Ba Vì, Hà Nội” Ngân hàng ABD và Bộ Nông nghiệp & PTNT 2015-2016 Đã nghiệm thu
Đánh giá hiện trạng, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ trong chọn tạo giống lúa và sản xuất lúa gạo tại miền Bắc và duyên hải miền Trung Bộ Khoa học và công nghệ, Chương trình Đổi mới công nghệ đến năm 2020 2013-2015 Đã nghiệm thu
       
 
 
  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)
 
 
Tên công trình
(công trình...)
Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nghiên cứu và xây dựng các bản đồ Hiện trạng sử dụng đất, Bản đồ đất, bản đồ Sinh thái cho toàn quốc và các vùng, xây dựng các mô hình về thông tin địa lý cho các vùng và toàn quốc Đồng tác giả Bộ Nông nghiệp và PTNT 1994
2 Atlat điện tử Việt Nam Đồng tác giả Bộ khoa học và công nghệ 1999
3 B»ng c«ng nghÖ viÔn th¸m vµ GIS nghiªn cøu biÕn ®éng sö dông ®Êt d­íi ¶nh h­ëng cña ®« thÞ ho¸ t¹i tØnh H¶i D­¬ng” Tác giả Luận văn Thạc Sỹ, VAAS 2006
4 Thể chế cho giảm thiểu phát thải nông nghiệp: Nghiên cứu so sánh tiềm năng và thách thức tại 4 nước. (tiếng Anh) Đồng tác giả IFPRI working paper. 36 p.
 
2011
5 Đẩy lùi mục tiêu: Thiết lập cân đối thóc gạo của Việt nam và các yếu tố an ninh lương thực khác. Đồng tác giả Trong: Lúa, nông dân và phát triển nông thôn ở Việt nam: Từ tăng trưởng thành công đến thịnh vượng bền vững. WB. 2012
6 Đặc điểm của hệ thống sản xuất nông nghiệp ở vùng ven đô các đô thị các nước phía Nam. Trường hợp của Abidjan, Le Cap, Lima, Hanoi, Shanghai. (tiếng Pháp) Đồng tác giả Colloque PERISUD 2012: Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds. 27-29/2/2012. Paris. 17 p.
 
2012
7 Đất nông nghiệp của các đô thị và đô thị hóa: mô hình nào  cho thách thức ấy.So sánh bốn đô thị.(tiếng Pháp) Đồng tác giả Colloque PERISUD: Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds. 27-29/2/2012. Paris. 15 p.
 
2012
8 Tiềm năng giảm thiểu phát thải của cây trồng lương thực ở cấp quóc gia của Việt nam.(tiếng Anh và Việt) Đồng tác giả IFPRI policy note. 6 p.
 
2012
9 Nghiên cứu tiềm năng giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa và thể chế thúc đẩy ở Việt nam Đồng tác giả Trong: Định hướng nghiên cứu lúa thich ứng với đổi khí hậu. Viện KHNNVN. Nhà xuất bản NN. Trang 389-401. 2012
10 Nông nghiệp và mở rộng đô thị ở Hà nội (tiếng Pháp) Đồng tác giả Communication au 9ème Forum Économique et Financier Franco-Vietnamien. ADETEF-MPI, 19-20/03/2012.Ha noi. 28 p. 2012
11 Ha Noi a metropolis in the making (tiếng Anh, tiếng Pháp) Đông tác giả Atlat đô thị nhỏ 2016
 
3. Bài đăng các tạp chí khoa học
 
TT Tên công trình
(bài báo,...)
Là tác giả hoặc 
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Động thái đô thị hóa và tác động đến nông thôn tại tỉnh Hải dương, Đồng Bằng sông Hồng, Việt nam (tiếng Anh) Đồng tác giả Tạp chí la Revue d'Études en Agriculture et Environnement. 2008
2 Cơ sở khoa học cho việc bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho quả hồng không hạt Bắc kan Đồng tác giả Tạp chí NN và PTNT 2011
3 Quá trình mở rộng của Hà nội và các thách thức đối với vùng ven đô (tiếng Pháp) Đồng tác giả Tạp chí GrafiGéo, 34, p. 93-106. (Les métropoles des Suds vues de leurs périphéries). 2012
4 Hiệu quả kinh tế và tác động moi trường của sản xuất ethanol từ rơm rạ của Việt Nam
 
Đồng tác giả Tạp chí NN và PTNT 2016