ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan


ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chức vụ:
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ Khoa học cây trồng
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại :091.2468.690
E-mailngoclanvdt@yahoo.com; ngoclanvdt@gmail.com
Quá trình công tác :
Từ năm 2007 –  2016: Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp – Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ năm 2016 đến nay: Bộ môn Đột biến và Ưu thế lai – Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
1. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt giống và phát triển giống cà chua DT-28, năm (2008 – 2009)
2. Nghiên cứu tạo dòng đơn bội kép (dưa chuột, ớt) phục vụ chọn tạo giống ưu thế lai, năm (2007 – 2009)
3. Chương trình Khuyến Nông: Nhân giống lạc mới (2008 – 2009)
4. Chương trình Khuyến Nông: Sản xuất RAT cà chua (2008 – 2009)
5. Nghiên cứu chọn tạo giống, xây dựng quy trình sản xuất tiên tiến cho một số loại rau chủ lực (cà chua, dưa chuột, dưa hấu, mướp đắng, ớt) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu(2008 – 2010)
6. Nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống lan Hoàng Thảo (Dendrobium) tại miền Bắc Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu (2007 – 2010)
7. Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua lai F1 (2009 – 2011)
8. Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu mới phục vụ công tác chọn tạo giống lạc có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp cho vùng đất khó khăn ở Trung du và miền núi phía Bắc (2011)
9. Khảo nghiệm hạn chế đánh giá rủi ro ngô biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường Việt nam sự kiện TC1507
10. Khảo nghiệm diện rộng đánh giá rủi ro ngô biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường Việt nam sự kiện TC1507 (2011 – 2012)
11. Sản xuất thử nghiệm giống hoa hồng HN9 chất lượng cao cho một số tỉnh phía Bắc (2012 – 2014)
12. Sản xuất thử và phát triển giống lan Hoàng Thảo HT1, HT2, HT3 tại miền Bắc Việt Nam (2012 – 2014)
13. Sản xuất thử nghiệm giống lúa ĐB15 tại các tỉnh phía Bắc (2013 – 2014)
14. Khảo nghiệm hạn chế đánh giá rủi ro ngô biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường Việt nam sự kiện Mon810 (2016 – 2017)
15. Xây dựng tiêu bản ADN (DNA barcode) cho các giống cây trồng đặc hữu có giá trị kinh tế của Việt Nam (2013 – 2017)
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
Các giải thưởng khoa học, công nghệ
Các công trình công bố chủ yếu:
1. Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy invitro, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 3 (12) năm 2009, tr. 7-14.
2. Ảnh hưởng của giá thể và chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng của một số giống Lan Hoàng Thảo (Dendrobium) trồng ở miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 6 (19) năm 2010, tr. 68-74.
3. Kết quả nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống lúa đột biến ĐB15, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chuyên đề Giống cây trồng vật nuôi tập 1, tháng 6 năm 2012.
4. Nghiên cứu và xác định các locus kiểm soát tính chịu hạn ở lúa (Oryza sativa L.) địa phương Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 15, kỳ 1 tháng 8 năm 2012.
6. Ảnh hưởng của lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa ĐB15, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1 (54) năm 2015, tr. 118-123.
7. Nghiên cứu nhận dạng phân tử một số nguồn gien đậu tương địa phương bằng chỉ thị SSR, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 9 năm 2016, tr. 67-72.
8. Nghiên cứu nhận dạng phân tử một số nguồn gen vải địa phương bằng chỉ thị ScoT, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 4 năm 2017, tr. 14-17.