ThS. Đoàn Thị Minh Thúy

ThS.  Đoàn Thị Minh Thúy
Chức vụ:
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại : 0912032381; CQ:               ;  Fax: 
E-mail
Quá trình công tác :
·         Từ năm 1995 – nay: Công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
1.Chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá bằng kết hợp công nghệ sinh học (kỹ thuật đơn bội và chỉ thị phân tử...) với phương pháp truyền thống - Đề tài cấp nhà nước 2009-2012.
2. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử- Đề tài cấp nhà nước 2012-2015.
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
Bằng sở hữu trí tuệ giống lúa DT19: Đang đợi cấp
Các giải thưởng khoa học, công nghệ
Các công trình công bố chủ yếu:
  1. Đoàn Thị Minh Thúy, Trần Duy Dương, Trần Duy Quý (2017). “Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa DT18”. Tạp chí Khoa học phát triên Nông thôn Việt Nam- Số 33/2017, Tr 29- 32.