ThS. Nguyễn Thị Hồng


ThS. Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ:
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại : 0976804504
E-mail: nguyenhongdhnn@gmail.com
Quá trình công tác :
- Từ năm 2008 –nay:Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
 1. Chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá bằng kết hợp công nghệ sinh học (kỹ thuật đơn bội và chỉ thị phân tử...) với phương pháp truyền thống - Đề tài cấp nhà nước 2009-2012
 2. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử - Đề tài cấp nhà nước 2012-2015.
 3. Nghiên cứu kỹ thuật chiếu xạ tia gamma kết hợp với công nghệ sinh học tạo vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống lúa - Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước 2012 – 2015.
 4. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử (Giai đoạn 2), Chương trình Công nghệ sinh học Nông nghiệp, cấp nhà nước 2017 – 2020.
 5. Cải tiến giống lúa chịu hạn thông qua chọn giống đột biến ở Việt Nam, Dự án IAEA 2017 – 2021.
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
Các giải thưởng khoa học, công nghệ
Các công trình công bố chủ yếu:
 1. Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương,Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Bích Phượng, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Trịnh Toàn, Vũ Văn liết. Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo nguồn vật liệu kháng bệnh bạc lá ở lúa. Tạp chí Bảo vệ thực vật, số 1 /2009 trang 16-21.
 2. Nguyễn Thị Hồng, Vũ Đức Quang, Bùi Trọng Thủy (2010), Đánh giá phổ kháng/nhiễm của các dòng NILs và khả năng kháng /nhiễm của một số dòng/ giống lúa triển vọng đối với các nòi vi khuẩn bạc lá phân lập ở miền bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (2010)
 3. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Bùi Trọng Thủy, Vũ Đức Quang. Khảo sát tính kháng của một số tổ hợp các gen kháng bệnh bạc lá lúa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số18/2011, trang 13-17.
 4. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Võ Thị Minh Tuyển, Chu Đức Hà,Nguyễn Thị Hồng, Trần Huy Dũng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ứng dụng chỉ thị phân tử liên kết với các gen Xa7, Xa21 để tạo vật liệu khởi đầu phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá, Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp số 2 (2013)
 5. T. T. Tran, N. Nguyen, N. P. Thi, N. T. Hong, L. H. Ham, H. V. Cuong, S. Cunnac Confirmation of Bacterial Leaf Streak of Rice Caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzicola in Vietnam, Plant Disease, May 2015.
 6. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Huê, Đoàn Văn Sơn, Trần Thu Trang, Lê Huy Hàm (2015). Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo năng suất giống lúa chịu mặn; Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; số 17; 8/2015, Tr. 18-23
 7. Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2015). Phân tích sai khác di truyền của các dòng lúa đột biến sử dụng chỉ thị phân tử SSR, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 6, Tr. 8-13.
 8. Võ Thị Minh Tuyển, Nguyễn Thị Hồng, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Lê Huy Hàm (2015). Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ tia gamma và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá BT62, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11; Đà Nẵng, tháng 8/2015
 9. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Phan Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Huê, Lê Huy Hàm (2015). Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ Ionbeam và chỉ thị phân tử trong cải tạo giống lúa chịu mặn CMBT, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11; Đà Nẵng, tháng 8/2015
 10. Vo Thi Minh Tuyen, Nguyen Thi Hong, Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Thu Hien (2016). research, breeding salt-tolerant rice adaptation climate change by irradiation of callus and molecular markers. Journal of Southern Agricultural; Vol.47: 229-237
 11. Nguyen Thi Hong, Vo Thi Minh Tuyen, Nguyen Thi Hue, Tran Thu Trang, Le Huy Ham (2015). Genetic Variability Analysis in Rice Mutant Lines from gamma rays Radiation Using Agro-Morphological and SSR marker. Journal of Agricultural Technology, Vol. 11(8): 1793 - 1802.
 12. Vo Thi Minh Tuyen, Nguyen Thi Hong, Phan Quoc My, Nguyen Thi Hue, Le Huy Ham (2015). Applications of gamma rays irradiation and marker assisted selection for improving of Bacterial Blight resistant rice variety BT62.1. Journal of Agricultural Technology, Vol. 11(8): 2441 – 2449
 13. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Đoàn Thị Minh Thúy, Yoshikazu Tanaka, Lê Huy Hàm (2017). Khảo sát các đột biến liên quan đến gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 12.
 14. Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Minh Tuyển, Yoshikazu Tanaka, Lê Huy Hàm (2017). Phát hiện một số đột biến điểm trên vùng mã hóa của gen BGIOSGA024502 (Ghd7) ở dòng lúa đột biến bằng chùm ion, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 3(76), Tr. 17-22.
 15. Nguyen Thi Hong, Vo Thi Minh Tuyen, Yoshikazu Tanaka, Le Huy Ham (2018), Initial survey of mutants associated with bacterial leaf blight resistant genes in rice based on their linked markers, FAO/IAEA International Symposium on Plant Mutation Breeding and Biotechnology, Vienna, 27-31/8/ 2018.
 16. Nguyễn Thị Hồng, Yoshikazu Tanaka, Võ Thị Minh Tuyển, Lê Huy Hàm (2018), Phát hiện một số đột biến trên gen Waxy (BGIOSGA022241) ở dòng lúa đột biến, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng Nguyên tử lần thứ năm, Hà Nội, 3-4/10/2018.