ThS. Lê Thị Ánh Hồng


ThS. Lê Thị Ánh Hồng
Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại :0983.122.529               ;  Fax: 
E-mail:  anhhongagi@gmail.com
Quá trình công tác :
 Từ năm 2009:  Bộ môn Đột biến và Ưu thế lai – Viện Di truyền Nông nghiệp.
Các đề tài đã tham gia:
1. Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, thích ứng rộng với các điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên – Dự án ADB 2009 – 2012.
2. Xây dựng bộ tài liệu tập huấn khuyến nông: Quy trình kỹ thuật thâm canh cây đậu tương – Dự án Khuyến nông Trung ương 2012.
3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ kết hợp với công nghệ sinh học để tạo vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống hoa và giống đậu tương – Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước 2012 - 2015.
4. Dự án sản xuất thử 02 giống đậu tương DT2008 và ĐT51 tại các tỉnh phía Bắc – Đề tài cấp Nhà nước 2014-2015.
5. Cải tạo nâng cao năng suất và khả năng chống chịu của các giống đậu tương trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam – Dự án IAEA 2014 – 2015.
6. Dự án phát triển sản xuất cây lạc, đậu tương – Dự án Khuyến nông Quốc gia 2011 – 2013.
7. Dự án Sản xuất thử và phát triển giống đậu tương rau AGS 398 và DT08 phục vụ nội tiêu và xuất khẩu – Dự án SXTN độc lập cấp nhà nước 2012 -2013.
8. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương cho các tỉnh phía Bắc – Đề tài cấp Bộ 2011 - 2014;
9. Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương cho các tỉnh phía Bắc, giai đoạn 2017 – 2021.
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
Giống đậu tương sản xuất thử DT2010 theo QĐ số 103/QĐ-TT-CLT ngày 10/5/2018. Đồng tác giả.
Các giải thưởng khoa học, công nghệ
Các công trình công bố chủ yếu:
1. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2010). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương chịu hạn DT2008. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2(15): 46-50
2. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Phương Thịnh (2011). Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương rau DT08. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(28): 16-19.
3. Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Phương Thịnh (2011). Quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương DT2008. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 7(28): 26-29.
 4.Mai Quang Vinh, Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2012). Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên. (Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam số 2(15), tr.29-35).
5. Mai Quang Vinh, Phạm Bảo Chung, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Văn Mạnh (2012) .Sách Kỹ thuật gieo trồng các giống đậu tương mới. (NXB. Nông nghiệp, Hà Nội –. 126 Tr)
6. Pham Thi Bao Chung, Nguyen Van Manh, Mai Quang Vinh, Le Duc Thao, Le Huy Ham, Le Thi Anh Hong. The initial results of improving soybean variety DT2008 through ion beam irradiation. (Tạp chí Nuclear Science and Technology).
7. Mai Quang Vinh, Pham Thi Bao Chung, Nguyen Van Manh, Le Thi Anh Hong. Creating mutant soybean variety DT2008 with drought tolerance through gamma irradiation. (Tạp chí Nuclear Science and Technology).
8. Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Đồng, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng, Nguyễn Thị Loan (2014). Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương DT2010. (Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 1, tháng 6/2014, tr.122-127).
9. Phạm Thị Bảo Chung, Nguyễn Văn Đồng, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2014). Kết quả đánh giá một số dòng đậu tương triển vọng từ tổ hợp lai DT2008 x DT99. (Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tập 1, tháng 6/2014, tr.128-131).
10. Pham Thi Bảo Chung, Mai Quang Vinh, Nguyễn Văn Mạnh, Lê Thị Ánh Hồng (2014) .Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống và thâm canh quả xanh thương phẩm giống đậu tương rau DT08. (Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, 3(49), 2014).
11. Pham Thi Bao Chung, Mai Quang Vinh, Nguyen Van Manh, Le Thi Anh Hong (2017) .(Fertilizer and water use efficiency and adaptability of new soybean varieties in Vietnam. (IAEA-TECDOC-1828).