Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Tây Giang

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Tây Giang
Chương trình: Nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia
Mục tiêu: - Xây dựng bộ tư liệu về các đặc tính nông sinh học và giá trị kinh tế của  nguồn gen cam Tây Giang có giá trị ở  vùng sinh thái phía Tây tỉnh Quảng Nam
- Tuyển chọn nguồn vật liệu ưu tú (cây đầu dòng 10 cây) phục vụ cho công tác nhân giống mở rộng sản xuất.
- Thiết lập được các vườn giống gốc để lưu giữ nguồn gen quý các cây S0, S1 (diện tích 2.000 m2), làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phục vụ sản xuất lâu dài.
- Xây dựng vườn nhân giống (500 m2) trong nhà cách ly công suất 5000 cây giống/năm 
- Xây dựng các quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với yêu cầu của các giống được chọn lọc và điều kiện cụ thể của vùng trồng.
- Xây dựng mô hình trồng mới (05 ha) đạt tỷ lệ sống tối thiểu 95%
- Xây dựng mô hình canh tác (05 ha) có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế tăng thêm 15% so với đại trà.
- Xây dựng quy trình sản xuất nước cam ép từ nguồn nguyên liệu cam tươi Tây Giang và sản xuất thử mặt hàng nước ép (1.000 lít) từ quả cam Tây Giang
Thời gian thực hiện: 2018-2021
Dự kiến kết quả:
• 10 Cây cam đầu dòng giống cam Tây Giang
• vườn giống gốc sạch bệnh 2000 m2 (25 cây S0, 75 cây S1) 
• Vườn nhân giống trong nhà cách  ly 500 m2
• 05 ha Mô hình trồng mới
• 05 ha Mô hình thâm canh, năng suất tăng 15% so với đại trà
• lít Nước cam ép Đạt tiêu chuẩn TCVN 7946:2008
• Bộ tư liệu về đặc điểm nông sinh học và giá trị kinh tế của nguồn gen cam Tây Giang được nghiệm thu cấp cơ sở
• Quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc cam Tây Giang được nghiệm thu cấp cơ sở
• Quy trình chế biến nước cam ép được nghiệm thu cấp cơ sở
• 02 bài báo
• 01 Thạc sĩ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Khuất Hữu Trung