Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng enzym endolysin tái tổ hợp để bảo quản sữa tươi và sản phẩm từ sữa

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng enzym endolysin tái tổ hợp để bảo quản sữa tươi và sản phẩm từ sữa
Chương trình: Chương trình CNSH trong chế biến
Mục tiêu:
Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng enzym endolysin tái tổ hợp thay thế sản phẩm nhập nội phục vụ công nghệ chế biến, bảo quản an toàn sữa và một số sản phẩm từ sữa. .
Thời gian thực hiện: 2016-2018
Dự kiến kết quả:
- Quy trình công nghệ tạo chủng tái tổ hợp sinh enzym endolysin ức chế chủng Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes. 
- Quy trình sản xuất enzym endolysin từ chủng vi sinh vật tái tổ hợp (quy mô 80 lít/mẻ).
- Chế phẩm enzyme endolysin tái tổ hợp có hoạt lực 1500U/g (ml). Kéo dài thời gian bảo quản sữa tươi nguyên liệu 2-4 giờ  và sữa tươi thanh trùng 2-3 ngày.
- Mô hình ứng dụng chế phẩm enzym endolysin trong bảo quản sữa tươi nguyên liệu (quy mô 5 tấn/mô hình) đã kéo dài thời gian bảo quản sữa nguyên liệu là 4 giờ tại cơ sở sản xuất ở Ba Vì
- Mô hình ứng dụng chế phẩm enzym endolysin trong bảo quản sữa tươi thanh trùng (quy mô 0,5 tấn/mô hình) đã kéo dài thời gian bảo quản sữa thanh trùng là 2-3 ngày tại cơ sở sản xuất ở Ba Vì.
- Đào tạo: Đào tạo 02 sinh viên của Đại học Mở Hà Nội và 01 Thạc sỹ của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam). 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Nguyễn Thị Hồng Hải