Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo mô sẹo phôi hóa và tái sinh cây hoàn chỉnh cho một số giống sắn

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu xây dựng quy trình tạo mô sẹo phôi hóa và tái sinh cây hoàn chỉnh cho một số giống sắn
Chương trình: Nhiệm vụ thường xuyên Phòng TNTĐ
Mục tiêu:
- Xác định môi trường thích hợp để tạo mô sẹo phôi hóa cho 2 trong 5 giống sắn KM94; KM140; KM419; NA1; SHL11.
- Xác định được môi trường có khả năng nhân nhanh mô sẹo phôi hóa của 2 trong 5 giống sắn KM94; KM140; KM419; NA1; SHL11. 
- Hoàn thiện hệ thống tái sinh cây thông qua mô sẹo phôi hóa của 2 trong năm giống sắn KM94; KM140; KM419; NA1; SHL11.
Thời gian thực hiện: 2016-2018
Dự kiến kết quả:
- Tái sinh được chồi từ mô sẹo phôi hóa của 3 giống sắn KM94; KM140; KM419 với tỷ lệ lần lượt đạt 63%; 67% và 59%.
- Xây dựng Quy trình tạo mô sẹo phôi hóa (FEC) ở các giống sắn thương mại của Việt Nam.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Tống Thị Hường