Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai thác phát triển nguồn gen cây Sâm Nam Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai thác phát triển nguồn gen cây Sâm Nam Núi Dành phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chương trình: Nhiệm vụ địa phương (Nguồn NSNN)
Mục tiêu:
- hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro 
- Xây dựng mô hình trồng và vườn nhân vô tính sâm nam núi Dành 
Thời gian thực hiện: 2015-2018
Dự kiến kết quả:
- Sâm Núi Dành đã được cấp bằng bảo hộ giống năm 2017.
- hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro ở giai đoạn vườn ươm và nhân giống vô tính bằng giâm hom
- Xây dựng mô hình trồng sâm nam núi Dành với diện tích hơn 2.000 m2 tại khu núi Dành, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang.
- Xây dựng vườn nhân giống vô tính cây sâm nam núi Dành tại Tân Yên, Bắc Giang với diện tích hơn 500 m2.
- Đào tạo 01 ThS & 01 CNSH.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đồng Thị Kim Cúc