Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây Kim Ngân làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây Kim Ngân làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi
Chương trình: Nhiệm vụ thường xuyên Phòng TNTĐ
Mục tiêu:
- Tạo nguồn vật liệu sạch bệnh trong ống nghiệm.
- Xây dựng được quy trình nhân nhanh in vitro cây Kim Ngân cho hệ số cao
- Tạo được nguồn cây giống Kim Ngân in vitro.
Thời gian thực hiện: 2016-2018
Dự kiến kết quả:
- Hoàn thiện quy trình nhân nhanh in vitro cây Kim ngân
- Đã nhân và chuyển giao 5000 cây Kim ngân cho Công ty CP phát triển công nghệ sinh học Thành Công để trồng làm nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Nguyễn Thị Hòa