Ứng dụng công nghệ đơn bội và chỉ thị phân tử để chọn tạo giống lúa japonica năng suất, chất lượng cao

Tên Đề tài/Dự án: Ứng dụng công nghệ đơn bội và chỉ thị phân tử để chọn tạo giống lúa japonica năng suất, chất lượng cao
Chương trình: Nhiệm vụ thường xuyên Phòng TNTĐ
Mục tiêu:
- Chọn tạo được 3 - 4 dòng/giống lúa japonica TGST ngắn (vụ mùa 105-115 ngày), năng suất 5 - 6 tấn/ha, hàm lượng amylose dưới 18%.
- Chọn được ít nhất 1 - 2 giòng/giống japonica TGST ngắn, năng suất cao và hàm lượng amylose thấp để khảo nghiệm tác giả.
Thời gian thực hiện: 2016-2018
Dự kiến kết quả:
- Đã tiến hành khảo nghiệm 02 vụ đối với 23 dòng lúa lai Japonica tại trạm thực nghiệm Văn Giang, Hưng Yên.
- Đã xây dựng và ứng dụng thành công bộ marker phân tử gen Waxy để đánh giá hàm lượng amylose các dòng lúa lai, bao gồm 3 cặp mồi: Wx_F (3’- AGA GGG GGA GAG AGA GAA CG – 5’), Wx_R (3’- CCT AAC CAA ACA TAA CGA ACG - 5’) và Wx_T (3’ - CAG GAA GAA CAT CTG CGA GT - 5’)
- Chọn lọc 3 dòng lúa TXJ03, TXJ09 và TXJ14 có thời gian sinh trưởng vụ mùa khoảng 110-115 ngày, năng suất khoảng 6 – 6,3 tấn/ha, hàm lượng amylose thấp <18%.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thành Đức