Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre.

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phục hồi sản xuất cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn tại tỉnh Bến Tre.
Chương trình: Nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia
Mục tiêu: - Phân lập, tuyển chọn được 02 - 03 chủng vi sinh vật có khả năng chịu được nồng độ muối NaCl ≥ 1% và có hoạt tính sinh học (tổng hợp polysaccharid ngoại bào hoặc hoạt chất kích thích sinh trưởng thực vật hoặc phân giải lân) hỗ trợ cây ăn quả phục hồi và phát triển trên đất bị nhiễm mặn, đảm bảo an toàn sinh học.
- Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô sản xuất thử (pilot) và hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh vật cho cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn.
- Tạo ra được 01 chế phẩm vi sinh vật có khả năng phục hồi và duy trì sinh trưởng cây ăn quả ≥ 80% trên đất bị nhiễm mặn.
- Xây dựng được 02 - 03 mô hình sử dụng hiệu quả chế phẩm vi sinh vật phục hồi và duy trì sinh trưởng cây sầu riêng và bưởi Da xanh trên đất bị nhiễm mặn
Thời gian thực hiện: 2016-2019
Dự kiến kết quả: - Có được 02-03 chủng vi sinh vật có khả năng chịu được nồng độ muối NaCl ≥ 1% và có hoạt tính sinh học hỗ trợ cây ăn quả phục hồi và phát triển trên đất bị nhiễm mặn, đảm bảo an toàn sinh học.
- 01 chế phẩm vi sinh vật (dạng lỏng) có khả năng phục hồi và duy trì sinh trưởng cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn: với sản lượng 1.000 lít, mật độ VSV tuyển chọn ≥ 106 CFU/ml, thời gian bảo quản ≥ 12 tháng, hiệu lực phục hồi cây trồng trên đất bị nhiễm mặn ≥ 80%.
- 01 quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật quy mô sản xuất thử (pilot), quy mô 200  lít/mẻ và hướng dẫn sử dụng chế phẩm vi sinh vật cho cây ăn quả trên đất bị nhiễm mặn.
- Mô hình sử dụng hiệu quả chế phẩm vi sinh vật phục hồi và duy trì sinh trưởng cây sầu riêng và bưởi Da xanh trên đất bị nhiễm mặn: quy mô 02 mô hình/02 ha/mô hình, hiệu lực phục hồi và duy trì cây trồng trên đất bị nhiễm mặn đạt ≥ 80%, có tác dụng giúp cây phục hồi và duy trì sinh trưởng trên đất bị nhiễm mặn. Mật độ vi sinh vật trong đất tăng ≥ 10 lần so với đối chứng.
- 02 bài báo khoa học được công bố.
- 01 học viên cao học.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Đức Thành