Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimiditatum) trên cây thanh long

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimiditatum) trên cây thanh long
Chương trình: Nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia
Mục tiêu: Tạo ra được chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) từ các chủng vi sinh có ích và xây dựng quy trình phòng trừ bệnh bằng chế phẩm để áp dụng trong sản xuất đại trà.
Thời gian thực hiện: 2016-2019
Dự kiến kết quả: - 03 chủng vi sinh vật có ích để sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum).
- 01 chế phẩm sinh học: 1.000 lít và 1.000 kg có hàm lượng nồng độ bào tử 109 CFU/g(ml) và hoạt chất sinh học, hiệu quả phòng trừ bệnh ≥ 60%.
- 01 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh do nấm Neoscytalidium dimidiatum cho cây thanh long.
- 01 quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý tổng hợp  bệnh đốm nâu.
- 03 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bênh đốm nâu cho cây thanh long tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. Giảm chỉ số bệnh ≥ 70%, hiệu quả kinh tế tăng ≥ 25% so với đối chứng. Quy mô 3ha/mô hình.
- 02 bài báo được công bố.
- Tham gia đào tạo sau đại học 01 học viên cao học.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thế Quyết