Tích hợp đa gen kháng bệnh bạc lá, rầy nâu và đạo ôn cổ bông vào giống lúa chất lượng bằng chỉ thị phân tử (MABC)

Tên Đề tài/Dự án: Tích hợp đa gen kháng bệnh bạc lá, rầy nâu và đạo ôn cổ bông vào giống lúa chất lượng bằng chỉ thị phân tử (MABC)
Chương trình: Chương trình CNSH Nông nghiệp - Thủy sản
Mục tiêu:  
Thời gian thực hiện: 2018-2020
Dự kiến kết quả:
- Đã thu thập, phân lập và duy trì 100 nòi nấm bệnh đạo ôn và 112 chủng vi khuẩn bạc lá từ các vùng sinh thái khác nhau.
- Đã thu thập, duy trì nguồn rầy nâu từ các vùng sinh thái phục vụ lây nhiễm nhân tạo.
- Đã chọn lọc được 15 nòi nấm bệnh đạo ôn và 15 chủng vi khuẩn bạc lá đại diện độc tính cao phục vụ lây nhiễm nhân tạo
- Đã xác định được 6 quần thể tích hợp gen kháng hai tính trạng (50-100 cá thể/ quần thể).
- Đã chọn được 12 cá thể đầu dòng/ quần thể/ vụ mang 2-3 gen kháng và biểu hiện tính kháng với 2 tác nhân gây hại (bạc lá và rầy nâu, bạc lá và đạo ôn, rầy nâu và đạo ôn) điểm ≤ 5.
- Đã lai tạo 8 dòng lúa tích hợp 3-5 gen kháng (xa5, Xa7, Bph20, Bph21); (xa5, Xa7, Pi1, Pi9(t), Pik-h..); (Bph20, Bph21, Pik-h)... và biểu hiện tính kháng 2 trong số 3 tác nhân gây hại (bạc lá, rầy nâu, đạo ôn cổ bông) điểm ≤ 5.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt