Bộ môn Di truyền cây trồng cạn và nấm ăn - Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004