Phòng Tổ chức - Hành chính Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004