Phòng Tài vụ - Kế toán Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004