Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004