Bộ môn Di truyền và Công nghệ lúa lai Viện Di truyền Nông nghiệp năm 2004