Bộ môn Di truyền tế bào và lai xa - Viện DI truyền Nông nghiệp năm 2004