Phòng Thí nghiệm liên kết Việt-Mỹ

Phòng Thí nghiệm liên kết Việt-Mỹ về hệ gene Thực vật và Công nghệ Sinh học (PGBL):

 Tập trung nghiên cứu tạo giống ngô và đậu tương biến đổi gen (phân lập gen, promotor, thiết kế vector, chuyển gen để tạo giống cây trồng biến đổi gen).