Khởi động Dự án Phát triển và Phổ biến Hệ thống Sản xuất bền vững dựa trên Quản lý dịch hại xâm nhập ở Sắn tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan (CaSPS)

SATREPS là một chương trình của chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế phối hợp giữa Văn phòng Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST), đơn vị cung cấp kinh phí cạnh tranh cho các dự án khoa học và công nghệ, và Văn phòng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản  (JICA), cung cấp viện trợ phát triển (ODA) . Dựa trên nhu cầu của các nước đang phát triển, các chương trình nhằm mục đích giải quyết các vấn đề toàn cầu và hướng tới các kết quả nghiên cứu mang đến các lợi ích thiết thực cho cả xã hội tại địa phương và toàn cầu 

Các dự án được SATREPS lựa chọn mỗi năm từ các đề xuất dự án do các tổ chức nghiên cứu của Nhật Bản, trong tám năm đầu tiên bắt đầu từ tháng 4 năm 2008, đã có tổng cộng 99 dự án khởi công tại 43 quốc gia. Có tổng cộng 44 dự án nghiên cứu chung quốc tế tại 26 quốc gia hiện đang được tiến hành như: Dự án SATREPS trong môi trường và năng lượng, tài nguyên sinh học, và phòng chống thiên tai và giảm thiểu.

Dự án Phát triển và Phổ biến Hệ thống Sản xuất bền vững dựa trên Quản lý dịch hại xâm nhập ở Sắn tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan (CaSPS) trong khuôn khổ Chương trình SATREPS được xây dựng dựa trên sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, Nhật Bản, Campuchia và Thái Lan, được điều phối bới Đại học Kyushu, Nhật Bản và Viện Di truyền Nông nghiệp, Việt Nam. Mục tiêu của dự án là chọn tạo ra các giống sắn có khả năng kháng sâu bệnh và chống chịu với các điều kiện bất thuận cùng với việc phát triển và nhân rộng các hệ thống quản lý sâu bệnh an toàn và bền vững cho cây sắn tại ba nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Dự án gồm 4 mục tiêu:
1.    Phát triển Hệ thống quản lý bệnh hại: 
2.    Phát triển Quản lý tập đoàn sâu hại
3.    Phát triển Hệ thống quản lý giống
4.    Phổ biến các Công cụ quản lý sâu bệnh và các hạt giống tốt ở Việt Nam, Campuchia và Thái Lan
GS. TS. Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp đảm nhiệm vai trò giám đốc của dự án.