Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc
Chương trình: Đề tài độc lập cấp nhà nước
Mục tiêu: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất khô hạn bằng gói kỹ thuật tổng hợp tại tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc
Thời gian thực hiện: Tháng 6/2016 -  tháng 5/2020
Dự kiến kết quả:
  • 02 giống lạc đạt được năng suất trên 3,5 tấn/ha, tỷ lệ nhân/quả đạt trên 70%, hàm lượng dầu đạt trên 50%, có khả năng chịu hạn khá, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn phù hợp với điều kiện canh tác của các vùng khô hạn tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc.
  • Có ít nhất 01 giống công nhận giống mới
  • Quy trình kỹ thuật tổng hợp phù với giống được công nhận cấp cơ sở.
  • 03 quy mô sản xuất lạc áp ụng các kết quả của đề tài (quy mô 03 ha/1 mô hình đạt năng suất trên 3,5 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 15% so với sản xuất đại trà).
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đồng Thị Kim Cúc