Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long

Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long
Chương trình: Độc lập cấp Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ
Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-05/16
Mục tiêu: Tạo ra được chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) từ các chủng vi sinh có ích và xây dựng quy trình phòng trừ bệnh bằng chế phẩm để áp dụng trong sản xuất đại trà.
Thời gian thực hiện: 2016-2019
Dự kiến kết quả: - 03 chủng vi sinh vật có ích để sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum)
- 01 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh do nấm Neoscytalidium dimidiatum cho cây thanh long
- 01 quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý tổng hợp  bệnh đốm nâu
- 03 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bênh đốm nâu cho cây thanh long tại Bình Thuận, Long An và Tiền Giang. Giảm chỉ số bệnh ≥ 70%, hiệu quả kinh tế tăng ≥ 25% so với đối chứng. Quy mô 3ha/mô hình
- 2 bài báo khoa học đạt yêu cầu khoa học để đăng trên các tạp chí chuyên ngành
- Tổ chức 01 hội  nghị đánh giá hiệu quả của chế phẩm và lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý.
- Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn cho 150  hộ nông dân tham gia trồng thanh long  tại 3 tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thế Quyết