ThS. Phạm Thị Minh Hiền

ThS. Phạm Thị Minh Hiền
 
Học vị: Thạc sỹ                            
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại : 0912073051;  Fax: (84-24) 37543196
E-mail:  hienanh3025@gmail.com
Quá trình công tác :
Từ năm 2004-6/2015: Bộ môn Sinh học Phân tử- Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ 7/2015 đến nay: Phòng Giám định sinh vật và Sản phẩm biến đổi gen
Các đề tài đã tham gia:
1. Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu 2007-2010
2.Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam 2010-2012.
3.Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu 2011-2012
4.Xây dựng quy trình xác định tính khác biệt của giống lúa bằng sinh học phân tử hỗ trợ cho khảo nghiệm DUS 2010-2012
5.Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam 2013-2016.
6.Phát triển giống lúa thuần kháng rầy nâu KR1 cho các tỉnh phía Bắc 2014-2015.
7. Xây dựng các phương pháp xác định(định tính, định lương ) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.(2017-2019)
Các công trình công bố chủ yếu:
1 Application of  Marker Assisted Backcrossing to Introgress the Submergence Tolerance QTL SUB1 into the Vietnam Elite Rice Variety-AS996.American Journal of Plant Sciences,  2012, Vol.3, N4, 528-536.ISSN 2158-2742 (4)
2 Phân tích quan hệ di truyền một số giống lạc bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí  khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. ISSN 1859-1558 (41). 38-43. (2013).
3 Thiết lập bản đồ phân tử QTL quy định tính kháng bệnh đốm lá muộn ở lạc (Arachis hypogaea L.).Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 134 (5),ISSN 0866- 7020 (134). 16-21. (2009)
4 Khảo sát đa dạng di truyền một số giống lúa nếp bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam,số 6 (19)ISSN 1859- 1558 (6). 2-6. (2010)
5 Chỉ thị phân tử trợ giúp trong chọn giống lúa kháng rầy nâu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 6 (19)ISSN 1859- 1558 (6). 11-17. (2010).
6 Tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu bằng công nghệ chỉ thị phân tử.Vietnam Agricultural Academy Science, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 339-346. (2008)
7 Chọn tạo giống lúa thuần kháng rầy nâu cho các tỉnh phía Bắc. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghê sinh học trong nông nghiệp. Tháng 6-2015. 3-10. ISSN 1859-4581.
8 Đánh giá hiện trạng của ngô biến đổi gen có mặt trong môi trường trên phạm vi cả nước. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn . ISSN 1859-4581(2016).