Ths. Lê Thị Liễu

Ths. Lê Thị Liễu
Học vị: Thạc sĩ Khoa học cây trồng
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại: 0989 885 292;  Fax: (84-24) 37543196
E-mail:  Lelieu81vn@gmail.com
Quá trình công tác:
  • Từ năm 2003-2014: Bộ môn Kỹ thuật Di truyền- Viện Di truyền Nông nghiệp
Từ năm 2014-nay: Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen – Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
1. Xác định giá trị sử dụng của phương pháp, quy trình xác định (định lượng, định tính) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen phục vụ vận hành phòng thí nghiệm kiểm định GMO cấp ngành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 (2017-2019).
2. Tăng cường năng lực nghiên cứu, giám định, khảo nghiệm đánh giá, quản lý rủi ro cây trồng biến đổi gen và sản phẩm của chúng đối với môi trường và đa dạng sinh học (2012-2015).
3. Ứng dụng công nghệ đột biến in-vitro trong chọn tạo giống hoa cẩm chướng, hoa cúc (2008-2011).    
4. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ nhằm tạo các dòng cà chua chịu nhiệt cho năng suất cao từ nguồn nguyên liệu của Cuba và Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất (2008-2011).
 
Các công trình công bố chủ yếu:
  1. Nghiên cứu, đánh giá khả năng phát tán vào môi trường của ngô biến đổi gen tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2016).
  2. Ứng dụng công nghệ đột biến in vitro chọn tạo giống hoa cẩm chướng, hoa cúc. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2015).
  3. Nghiên cứu lưu giữ và nhân nhanh giống thuần cà chua DT28 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (2011).
  4. Nghiên cứu ảnh hưởng của tia gamma đến các giống cà chua Cuba khi chiếu xạ hạt khô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (2011).
  5. Research on effective of irradiation types on the appearance of rose variation. Proceedings of the 7th National conference on nuclear Science and Technology, Vietnam Atomic Energy Commission, P482-488 (2010).
  6. Research on improvement of integrity of some characteristics in mutant chrysanthemum. Proceedings of the 7th National conference on nuclear Science and Technology, Vietnam Atomic Energy Commission, P410-424 (2010).
  7. In vitro mutagenesis of chrysanthemum for Breeding. Plant Mutation Reports, Vol.1, No.2.
  8. Nghiên cứu bản chất di truyền của tính trạng mùi thơm ở một số giống lúa. Tạp chí Di truyền và Ứng dụng, số 2, 2004.