ThS. Chu Đức Hà

ThS. Chu Đức Hà
Học vị: Thạc sĩ Công nghệ sinh học
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại : 983 766 070               ;  Fax: 
E-mail:  hachu_amser@yahoo.com
Quá trình công tác :
Từ năm 2015: Bộ môn Sinh học phân tử - Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
Các văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp
Các giải thưởng khoa học, công nghệ
Các công trình công bố chủ yếu:
1. Creation of transgenic rice plants producing small interfering RNA of rice tungro spherical virus. GM Crops & Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain – 2014.
2. Lectin thực vật và tiềm năng ứng dụng trong kiểm soát côn trùng gây hại. Tạp chí sinh học – 2015.
3. Mô tả nhận dạng một số giống sắn (Manihot esculenta Crantz) phổ biến ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – 2015.
4. Thiết lập các chỉ tiêu hình thái đặc trưng cho phân loại các giống sắn (Manihot esculenta Crantz) ở Việt Nam dựa trên mô tả hình thái giống sắn KM94. Tạp chí sinh học – 2015.
5. Phân tích gen mã hóa protein giàu methionine trên cây Arabidopsis thaliana trong điều kiện bất lợi. Tạp chí sinh học – 2015.
6. Expression profiling of genes encoding Methionine Sulfoxide Reductase in soybean plants under normal and stress conditions  . Conference of Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology -2015.
7. Genome-wide analysis of genes encoding methionine-rich proteins in Arabidopsis and soybean suggesting their roles in the adaption of plants to abiotic stresses. Conference of Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology -2015.
8. Improving nutritional quality of plant proteins through genetic engineering. Current Genomics – 2016.
9. Identification and characterization of the NF-Y gene family in chickpea (Cicer arietinum). RIKEN Summer school – 2016
10. Expression analyses of soybean genes encoding methionine-R-sulfoxide reductase under various conditions suggest a possible role in the adaptation to stress. Journal of Applied Biological Chemistry – 2016.
11. Genome-wide analysis of genes encoding methionine-rich proteins in Arabidopsis and soybean suggesting their roles in the adaptation of plants to abiotic stress. International Journal of Genomics – 2016.
12. Morphological characterization and classification of Cassava (Manihot esculenta Crantz) in Vietnam. Tạp chí sinh học – 2016.
13. Insight into the Nuclear factor-YA transcription factor family in sweet orange (Citrus sinensis). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – 2016.
14. Xác định họ gen mã hóa enzyme methionine-S-sulfoxide reductase ở đậu tương (Glycine max). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – 2016.
15. Genome-wide identification and annotation of the Nuclear factor-YA gene family in cassava (Manihot esculenta Crantz). Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 2017.
16. Evolutionary analysis and expression profiling of the sweet sugar transporter gene family in cassava (Manihot esculenta Crantz). Tạp chí Khoa học - ĐH Sư Phạm HN – 2017.
17. Computational analysis of the methionine sulfoxide reductase gene family in soybean (Glycine max) and their response in abiotic stresses. Tạp chí Khoa học - ĐH Sư Phạm HN – 2017.
18. In silico identification and characterization of the lectin gene families in cassava (Manihot esculenta Crantz)  Tác giả chính        Tạp chí sinh học – 2017.
19. Effect of Phtheirospermum on growth and photosynthesis of maize plants. 8th Summer Research Program in Tsukuba – 2017.
20. The role of methionine rich proteins in abiotic stress responses in rice (Oryza sativa L.).  Vietnam - UK Workshop for developing abiotic stress tolerance in rice – 2017.
21. The karrikin receptor KAI2 promotes drought resistance in Arabidopsis thaliana. PLOS One – 2017.
22. Comparative transcriptome analysis of nodules of two Mesorhizobium-chickpea associations with differential symbiotic efficiency under phosphate deficiency   . Plant Journal – 2017.