TS. Khuất Thị Mai Lương

TS. Khuất Thị Mai Lương
Học vị: Tiến sĩ Sinh học
Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
Điện thoại : 0979386481:               ;  Fax: 
E-mail: hoamoclantt_36@yahoo.com
Quá trình công tác :
Từ năm 2016 đến nay: Bộ môn Sinh học phân tử - Viện Di truyền Nông nghiệp
Các đề tài đã tham gia:
1. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phục vụ giám định, khai thác và phát triển giống Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis)         (2016-2019).
2. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ sinh học trong chọn tạo giống lúa chịu mặn ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2017-2020).
Các công trình công bố chủ yếu:
1. Полиморфизм реакции проростков пшенично – пырейных гибридов на засоление          Đồng tác giả         Сельскохозяйственная биология. –№ 5. – С. 44 – 53 (2013)
2. Comparative chromosome organization of repeated DNA in Thinopyrum bessarabicum, Pseudoroegneria spicata and Thinopyrum intermedium . Plant Molecular Cytogenetics in Genomic and Postgenomic Era. – P. 71 (2014).
3. Differences in ploidy level and genome constitution revealed by cytogenetic analysis of Pseudoroegneria germplasm accessions: case study. Изв. Тимирязевской с. –х. акад. – № 2. – С. 29 – 35 (2015)
4. A Thinopyrum intermedium chromosome in bread wheat cultivars as a source of genes conferring resistance to funger diseases. Euphytica. – № 204. – С. 91 – 101 (2015).
5. Variation in Copy Number of Ty3/Gypsy Centromeric Retrotransposons in the Genomes of Thinopyrum intermedium and Its Diploid Progenitors. PLoS ONE 11(4): e0154241. doi:10.1371/journal.pone.0154241 (2016).
6. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành mô sẹo trong nuôi cấy In vitro cây sâm Lai Châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. Số 11(72) trang 87-92 (2016)
7. Comparative Analysis of Agropyron intermedium (Host) Beauv 6Agi and 6Agi2 Chromosomes in Bread Wheat Cultivars and Lines with Wheat–Wheatgrass Substitutions. PLANT GENETICS ISSN 1022-7954, Russian Journal of Genetics, 2017, Vol. 53, No. 3, pp. 314–324 (2017).
8. Phân biệt thật - giả dược liệu sâm Ngọc Linh: Kinh nghiệm từ nghiên cứu giám định sâm trên thế giới. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam 3(708): 30-33 (2018).