Áp dụng các sự kiện chuyển gen đa tính trạng tiếp tục tăng trên toàn cầu

Phương pháp công nghệ sinh học tích hợp gen đã mang đến cho chúng ta nhiều sản phẩm đáng chú ý như Lúa Vàng, Hoa hồng xanh và SmartStax ™. Tích hợp gen là gì và tại sao lại có sự “bùng nổ đa tính trạng” trong thị trường cây trồng công nghệ sinh học? Tương lai gì cho sự kiện đa tính trạng?
Tích hợp gen đề cập đến quá trình kết hợp hai hoặc nhiều gen quan tâm vào một cây. Quy tụ gen và chuyển đa gen là các thuật ngữ khác nhau trong tài liệu khoa học đề cập đến cùng một quá trình. Các tính trạng là kết quả của quá trình này được gọi là các tính trạng đa gen. Một giống cây trồng công nghệ sinh học mang các đặc điểm đa gen được gọi là sự kiện đa tính trạng.
Người ta ước tính rằng tổng cộng 80,5 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học đa tính trạng đã được canh tác năm 2018. Điều này chiếm hơn 42 phần trăm trong số 191,7 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học được trồng trên toàn thế giới. Năm 2019 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính rằng 89 phần trăm cây bông và 80 phần trăm cây ngô được trồng là các sự kiện đa tính trạng.
Để biết thêm thông tin về Các đặc tính đa gen của cây trồng công nghệ sinh học, xem trong ISAAA Pocket K số 42. Các cuốn cẩm nang khác bao gồm Công nghệ kháng côn trùng Bt, Công nghệ chống chịu thuốc diệt cỏ và Công nghệ làm chín chậm.