Chỉnh sửa gen sinh tổng hợp Jasmonate OsAOC ở lúa

 
Một quy trình có hiệu quả tạo ra các đột biến mới thiếu Jasmonate (JA) sử dụng CRISPR-Cas9 trên cây lúa đã được các nhà nghiên cứu từ Đại học De Montpellier, Pháp và các đối tác trình bày trong Springer Prot Protocol. Họ nhắm mục tiêu gen Allene Oxide Cyclase (OsAOC) vì đây là gen sao chép đơn trong con đường sinh tổng hợp JA trên cây lúa.

Vai trò của JA trong các quá trình sinh lý thực vật khác nhau và các tương tác của nó với môi trường đã được chứng minh rõ ràng. Đột biến với sản xuất và / hoặc tín hiệu JA rối loạn chức năng là hữu ích trong việc điều tra chức năng của JA, đó là một phytohormone. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây đã trình bày các đột biến chủ yếu được tạo ra bằng cách sử dụng đột biến ngẫu nhiên. Trong nghiên cứu gần đây, CRISPR-Cas9 đã được sử dụng để chỉnh sửa bộ gen chính xác hơn tại các địa điểm cụ thể trong khi hạn chế các đột biến không mong muốn.
Quy trình được trình bày mô tả việc lựa chọn trình tự mục tiêu 20 nt, thiết kế vectơ nhị thể và chiến lược để chọn đột biến không có T-DNA.

Đọc thêm chi tiết từ cuốn sách Methods in Molecular Biology.