CRISPR-Cas9 được sử dụng để cải thiện sự hình thành anthocyanin trong gạo đen

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hankyong, Hàn Quốc, đã chỉnh sửa ba gen lúa (OsF3′H, OsDFR OsLDOX) liên quan đến sự hình thành anthocyanin. Cải thiện một tính trạng bằng cách sử dụng đột biến CRISPR-Cas9 đã được chứng minh là mang lại lợi thế trong việc xác định chức năng gen và cải tiến cây trồng. Kết quả chỉnh sửa gen được công bố trong Báo cáo Công nghệ sinh học thực vật.

Các phát hiện cho thấy tỷ lệ các thực vật được chỉnh sửa gen trong thế hệ đầu là 57 phần trăm. Các dòng đột biến được chỉnh sửa gen đã được tìm thấy để thể hiện những thay đổi về màu sắc hạt giống và hàm lượng anthocyanin. Hơn nữa, tất cả các đột biến được di truyền ổn định cho thế hệ thứ hai. DNA chuyển đã không bị phát hiện trong thế hệ nhân giống đầu tiên cũng như các trình tự khung trong toàn bộ quá trình sắp xếp lại bộ gen.

Dựa trên các kết quả, CRISPR-Cas9 có thể được sử dụng hiệu quả trong việc tạo ra các đột biến đặc hiệu gen và các đột biến rất giống với các cây không biến đổi gen.

Tham khảo chi tiết tại Plant Biotechnology Reports.
Nguồn: http://www.isaaa.org/