Diện tích cây trồng Công nghệ sinh học đạt 2,5 tỷ hecta trong 23 năm

Việc áp dụng cao các loại cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục trong năm 2018, theo Báo cáo của ISAAA, hiện trạng toàn cầu của cây trồng công nghệ sinh học/ biến đổi gen năm 2018. Vào năm thứ 23 canh tác thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học, 26 quốc gia đã trồng được 191,7 triệu ha cây trồng công nghệ sinh học, mang lại diện tích lũy kế cây trồng công nghệ sinh học lên 2,5 tỷ ha, tăng ~ 113 lần kể từ năm 1996, năm đầu tiên canh tác cây trồng công nghệ sinh học. Điều này làm cho cây trồng công nghệ sinh học trở thành công nghệ cây trồng nhanh nhất được áp dụng trong thời gian gần đây.

Tổng diện tích 191,7 triệu ha trong năm 2018 được trồng bởi 26 quốc gia, 21 quốc gia đang phát triển và 5 nước công nghiệp. Các nước đang phát triển do Brazil dẫn đầu đã trồng 54% tổng diện tích cây trồng công nghệ sinh học, trong khi các nước công nghiệp do Hoa Kỳ dẫn đầu đã trồng 46% còn lại. Thêm 44 quốc gia nhập khẩu cây trồng công nghệ sinh học làm thực phẩm, thức ăn và chế biến, nâng tổng số quốc gia áp dụng cây trồng công nghệ sinh học lên 70.

Tìm hiểu thêm về áp dụng cây trồng công nghệ sinh học năm 2018, tại Beyond Promises: Facts about Biotech/GM Crops in 2018.