Tạo đột biến Zebra3 và Wsl5 ở cây lúa đồng thời và chính xác bằng công cụ CRISPR-Cas9


Ảnh nguồn 
isaaa.org

Các nhà khoa học tại Đại học bang Pennsylvania đã sử dụng các trình tự chỉnh sửa gốc Z3adenin để tạo ra đột biến điểm chính xác nhanh chóng ở hai gen khác nhau, OsWsl5 và OsZebra3 (Z3), trong các tế bào trần và cây lúa tái sinh. Kết quả được công bố trên bioRXiv.

CRISPR-Cas9 có thể được sử dụng một cách hiệu quả gây đột biến điểm trong bộ gen mà không gây ra sự phá vỡ chuỗi xoắn kép hoặc mang lại khuôn mẫu DNA để sửa chữa những vị trí tương đồng. Trong nghiên cứu, CRISPR-Cas9 đã thiết kế chính xác các đột biến điểm được di truyền ổn định cho các thế hệ tiếp theo. Những thay đổi nucleotide đơn dẫn đến sửa đổi axit amin đơn và kiểu hình wsl5 và z3 liên quan như được biểu hiện bằng lá sọc trắng và dạng lá màu xanh nhạt / xanh đậm, tương ứng. Sử dụng khả năng tự thụ phấn và phân ly, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các đột biến wsl5 z3 đã được chỉnh sửa. Họ đã quan sát thấy một đột biến mới (V540A) ở locus dẫn đến kiểu hình tương tự của đột biến Z3 (S542P).

Dựa trên những phát hiện, các vectơ của vị trí chỉnh sửa gốc adenine và các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu có thể được áp dụng để tạo ra đột biến điểm ở một số gen trong các nghiên cứu chuyển gen đơn.

 

Chi tiết tham khảo tại bioRXiv.
Nguồn: isaaa.org