Khảo sát: Người tiêu dùng ở Costa Rica thể hiện thái độ tích cực với thực phẩm CRISPR

Các công nghệ chỉnh sửa gen bằng CRISPR đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để tăng cường các tính trạng cần thiết của cây trồng như năng suất và chất lượng dinh dưỡng. Để phân tích nhận thức và thái độ của người tiêu dùng đối với việc sử dụng công nghệ mới này, các nhà khoa học từ Đại học Costa Rica đã thực hiện một cuộc khảo sát. Những phát hiện được công bố trên Journal of Plant Biotechnology.

Tổng cộng có 1.018 người trưởng thành từ Costa Rica đã được khảo sát và kết quả chỉ ra rằng chỉ có 7,4% đã nghe về CRISPR-Cas9. Tuy nhiên, phần lớn sẵn sàng chấp nhận sử dụng nó thông qua bảo quản tự nhiên (84.5%), xử lý bệnh gia súc (83.0%), cải tiến giống cây trồng (80.9%), và chữa bệnh cho người (80.2%). Năm mươi phần trăm đồng ý thực phẩm CRISPR có thể cải tiến được năng suất cho quốc gia họ (66.0%), cải thiện về kinh tế (63.7%), và mang đến lợi ích cho mọi người (60.7%), cho môi trường (57.4%). Họ sẵn sàng chấp nhận tiêu dùng thực phẩm CRISPR nếu phẩm chất dinh dưỡng được cải tiến (70.8%), rẻ hơn thực phẩm truyền thống (61.0%), và nếu sản phẩm này có trên thị trường bản xứ (59.4%). Dựa trên kết quả, những người được hỏi thể hiện thái độ thuận lợi đối với CRISPR.

Tham khảo kết quả trên Journal of Plant Biotechnology.
Nguồn: www.isaaa.org