Promoter của ngô tạo ra sự biểu hiện enzyme cellulase trong hạt ngô

Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Arkansas và các đối tác đã thử nghiệm ba promoter đặc hiệu nội nhũ để biểu hiện gen cellulase. Các kết quả được báo cáo trong Transgenic Research.

Biểu hiện của protein tái tổ hợp trong thực vật được sử dụng trong việc phát triển vắc-xin, dược phẩm và enzyme công nghiệp. Trong một nghiên cứu trước đây, các nhà nghiên cứu đã tạo ra protein tái tổ hợp trong hạt ngô chỉ bằng cách sử dụng phôi, điều khiển sự biểu hiện của gen ngoại lai bằng promoter của ngô. Điều này đã dẫn đến biểu hiện mạnh mẽ, nhưng chỉ có 10-12% mô hạt được sử dụng. Để tăng lượng protein tái tổ hợp cần thu hồi từ một lượng sinh khối cụ thể, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm ba promoter đặc hiệu nội nhũ (2 promoter của lúa và promoter α-zein ngô) trong hai cấu trúc biểu hiện song song. Kết quả cho thấy, mặc dù các promoter lúa tạo ra lượng cellulase ổn định, nhưng promoter ngô là hiệu quả nhất. Phân tích xác nhận rằng biểu hiện chỉ xảy ra trong nội nhũ.

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org