Các nhà khoa học sử dụng virus trong chỉnh sửa gen Lúa mì và Ngô

Các nhà khoa học từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã thiết kế một hệ thống phân phối RNA hướng dẫn dựa trên virus sọc lúa mạch (BSMV) để gây đột biến gen mục tiêu trên lúa mì và ngô. Các kết quả được công bố trong Molecular Plant Pathology.
Việc cung cấp các gRNA đơn dựa trên BSMV cho đột biến nhắm mục tiêu qua trung gian CRISPR-Cas9 được sử dụng lần đầu tiên ở Nicotiana benthamiana, họ hàng gần của thuốc lá. Để kiểm tra xem điều này cũng có thể được áp dụng cho các loại cây trồng quan trọng về kinh tế hay không, các nhà nghiên cứu đã biến đổi lúa mì và ngô với gen nhân Cas9 và chọn các gen lúa mì TaGASR7 và ngô ZmTMS5 làm mục tiêu để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đột biến qua trung gian BSMV. Kết quả cho thấy đột biến mục tiêu đã thành công đối với lúa mì và ngô với hiệu suất đạt lần lượt là 78% và 48%.

Dựa trên các kết quả, việc cung cấp các gRNA đơn dựa trên BSMV có thể là một công cụ hữu ích ở các cây trồng kinh tế quan trọng.

Tham khảo trên Molecular Plant Pathology.
Nguồn: www.isaaa.org