Chỉnh sửa gen có thể được dùng để thay đổi khả năng kháng virus và đường hóa trong điều kiện lạnh ở khoai tây

Xã hội và các cơ quan lập pháp thường hoài nghi về sự hiện diện của gen chuyển trong GMO, tuy nhiên, các kỹ thuật chọn giống cây trồng tiên tiến hơn như hệ thống CRISPR đã vượt qua giới hạn này thông qua các sản phẩm không có gen chuyển.

Khoai tây là cây lương thực chính trên toàn cầu, thậm chí có tiềm năng nuôi sống dân số thế giới đang tăng. Tuy nhiên, khoai tây canh tác dễ bị nhiễm virut thực vật và đường hóa do bảo quản lạnh, đó là sự chuyển đổi sucrose thành glucose và fructose bên trong không bào tế bào. Để giải quyết những hạn chế này, các chiến lược chọn giống cây trồng và kỹ thuật di truyền đã được sử dụng để cải thiện các đặc điểm của cây trồng. Các yếu tố / gen làm cho khoai tây trở thành cây trồng dễ bị tổn thương, tức là các yếu tố khởi tạo phiên mã eukaryote giúp virus lây nhiễm vào cây trồng và ilà mục tiêu để sử dụng kỹ thuật chọn giống mới.

Một trong những kỹ thuật chọn giống mới này là công nghệ CRISPR, có thể giảm chi phí sản xuất khoai tây. Nó được báo cáo rằng có thể sẽ được thông qua các quy trình pháp lý vì nó không có gen chuyển.

Tham khảo thêm trên GM Crops & Food.
Nguồn: www.isaaa.org