Các nhà nghiên cứu thiết lập sơ đồ hình cây cho họ Rau

Một nhóm các nhà khoa học từ các tổ chức khác nhau do Đại học Missouri dẫn đầu đã lập bản đồ di truyền học cho ba loại rau - cải dầu, cải bắp  và cải xoăn Siberia - để xác định gen được chọn lọc sớm bởi những người nông dân.

Để xác định các gen được chọn trong quá trình thuần hóa, J. Chris Pires, giáo sư khoa học sinh học thuộc Trung tâm Khoa học Đời sống Christopher S. Bond tại Đại học Missouri và các đồng nghiệp đã giải trình tự bộ gen nhân và lục lạp của 183 dòng Brassica napus, bao gồm các đại diện từ tất cả các hình thái, cũng như 174 dòng bản địa. Nhóm nghiên cứu đã xác định được hơn 370.000 biến thể nhỏ trong mã di truyền mà họ đã sử dụng để xác định mức độ đa dạng của các dòng có liên quan đến nhau cũng như với B. rapaB. oleracea.

Sơ đồ hình cây cho thấy cải bắp, cải dầu và cải xoăn Siberia không có nguồn gốc riêng biệt. Nó cũng cho thấy rằng tất cả các dòng B. napus là chị em với tất cả các hình thái của B. oleraceaB. rapa, các tổ tiên được đề xuất, cho thấy B. napus xuất phát từ dạng sơ khai hoặc tổ tiên đã tuyệt chủng. Họ cũng tìm thấy rất nhiều bộ gen trộn lẫn giữa cải bắp, cải dầu và cải xoăn Siberia cũng như với các loài bố mẹ.

Tham khảo thêm thông tin trên  University of Missouri website
 
Nguồn: www.isaaa.org